Projekter

Hos FGU Østjylland ønsker vi at arbejde med og bidrage til udviklingen af den forberedende grunduddannelse. Det gør vi bl.a. igennem en række projekter, som giver os mulighed for fordybelse i forskellige temaer og ideer.


Aktuelle projekter

Social inklusion på FGU


I projektet samarbejder Region Midtjyllands FGU-institutioner om at styrke deres inkluderende læringsmiljøer i forhold til de mest udsatte elevgrupper. Sammen med eleverne og i samarbejde med eksterne partnere er målet at udvikle målrettede, individuelle og fleksible tilbud, der fastholder eleven i et FGU-læringstilbud.
 
Det er karakteristisk for FGU-institutionerne at en større gruppe af eleverne, der visiteres til tilbuddet, er kendetegnet ved at være i sårbare situationer, have funktionsnedsættelser, er præget af skoletræthed, har sammensatte diagnoser, er anbragt udenfor eget hjem mv.
FGU er udfordret i forhold til denne gruppe af de mest udsatte elever. Der mangler erfaringer i FGU-kontekst, der udpeger understøttende indsatser og fleksible tiltag, der vil være med til at fastholde de mest udsatte unge. Derfor vil projektet også danne et videndelingsnetværk på tværs af institutionerne, hvor erfaringer med social inklusion er grundlaget.
 
Projektperiode: 1. december 2021 – 31. december 2022

Støttet af Region Midtjyllands uddannelsespulje

Ordblindevenligt læringsmiljø på FGU Østjylland


FGU Østjylland er allerede godt på vej i forhold til at udvikle et ordblindevenligt læringsmiljø på skolens afdelinger. Men ønsket er at nå helt i mål, så FGU Østjylland er en uddannelse, hvor  
 
• vi opdager og hjælper alle elever med læse- skrivevanskeligheder
• underviserne tænker ordblindhed og understøttende metoder ind i deres undervisning
• alle undervisere er fortrolige med læse- og skriveteknologi (LST) og understøtter at eleverne
anvender deres kompenserende redskaber
• LST kompenserende redskaber er tilgængelige og synlige for alle
 
Med projektindsatsen ønsker vi at udvikle en helhedsorienteret indsats for læse/skriveområdet og det ordblindevenlige læringsmiljø, der kan indfri vores mål som beskrevet ovenfor.
 
Projektperiode: oktober 2021 – oktober 2023

Projektet er støttet af STUK

To spor – et værksted


Med projektet ønsker vi at adressere en udfordring, der handler om at integrere praksis i almen-undervisningen for FGU-eleverne.
Vi vil afprøve en model og udvikle et læringsforløb, hvor praksis er givet i en kontinuerlig driftsform på ét værksted men med elever fra to spor – AGU-sporet og PGU-sporet.
 
Projektperiode: oktober 2021 – december 2022

Projektet er støttet af STUK

Elevinddragelse og demokrati på FGU


Elevindflydelse og -demokrati er et højt prioriteret indsatsområde for FGU-institutionerne. For at fremme elevdemokratiet vil projektet udvikle og gennemføre en elevrådsuddannelse, der skal understøtte velfungerende elevråd og fremme elevindflydelse og fællesskab på FGU-institutionerne.
 
Elevrådsrepræsentanter fra de 6 deltagende FGU-institutioner deltager i et to-dagsforløb, hvor eleverne igennem workshops og casearbejde blandt andet lære om repræsentation, og hvordan de kan repræsentere andres pointer og ideer. Elevrådsrepræsentanter i bestyrelser deltager i miniseminar, hvor indholdet er regler, roller, forbindelseslinjer med baglandet bestyrelsesarbejdet.
 
Sideløbende arbejdes der organisatorisk på at fremme elevrådets arbejde via den pædagogiske ledelse og rette fokus mod demokratisk dannelse og læringsledelse samt understøttende strukturer og strategi for elevinddragelse/elevinvolvering.
 
Med formålet om at skabe rammerne for velfungerende elevråd og fremme elevindflydelse, demokrati og fællesskab på de deltagende FGU-institutioner understøttes Region Midtjyllands udviklingsstrategi med FN’s fjerde verdensmål, der handler om lige adgang til kvalitetsuddannelser og muligheder for livslang læring.
 
I projektets partnerskab er FGU Aarhus, FGU Skolen, FGU Sydøstjylland, FGU Midtjylland og FGU Midt-Vest og FGU Østjylland.

Projektperiode: 01.09.2021 til 31.07.2022

Støttet af Region Midtjyllands uddannelsespulje

Forebyggelse af fravær og bedre inklusion på FGU Østjylland


Baggrunden for at igangsætte projektet om forebyggelse af fravær og bedre inklusion blandt eleverne på FGU Østjylland udspringer af nye offentliggjorte fraværsdata for skolens elever, der viser et højt fravær. Projektets bevågenhed rettes mod de særlige udfordringer, der er forbundet med et højt fravær hos skolens elever, og hvori FGU i modtagelsen og fastholdelsen af eleverne overser væsentlige barrierer i forhold til inklusionsopgaven af eleverne.
 
Der er flere led i processen fra eleven visiteres til uddannelsen, modtages og gennemfører FGU-forløbet, som skal undersøges og analyseres. Fx foregår optagelsen af skolens elever i et samarbejde med den kommunale ungeindsats (KUI). Det vil derfor være oplagt at sætte fokus på forløbet inden eleven modtages på skolen. Ligesom forløbet efter modtagelsen – den pædagogiske praksis – kan spille en væsentlig rolle i forhold til elevens fravær og inklusion.
 
Med udgangspunkt i ovenstående iværksætter projektet en undersøgelse, der baseres på kvalitative og kvantitative data. Undersøgelsens resultater udgør grundlaget for udviklingen af en række indsatser, som implementeres i den pædagogiske praksis i samarbejdet med KUI og i de administrative arbejdsgange.

Projektperiode: 01.09.2021 til 31.12.2022

Støttet af Region Midtjyllands uddannelsespulje

Covid-19 og smartphone fjernundervisning


Over 50 % af FGU Østjyllands elever har ikke adgang til en pc. Dette har stor betydning for elevernes fjernundervisning ved nedlukning grundet Covid-19.
I projektet udvikler vi undervisningsforløb til to værksteder, hvor eleverne kan tilgå undervisningen, løse og besvare opgaver via deres smartphone. Projektet vil således sikre at den halvdel af elevgruppen, som ikke har egen pc, kan modtage fjernundervisning og opnå it-kompetencer.
Vi arbejder bl.a. med virtuelle 360-graders optagelser af værkstederne, hvor eleverne kan bevæge sig rundt og tilgå forskellige oplæg og opgaver.

Projektperiode: 1/8 – 2020 – 30/6 – 2022

Støttet af Region Midtjyllands uddannelsespulje

EUD for alle


I projektet får unge mulighed for at komme tættere på EUD. Mange aktører – grund- og efterskoler, erhvervsskoler, FGUer, UU m.fl. samarbejder om at udvikle og tilbyde aktiviteter, som kan øge kendskabet til EUD.

FGU Østjylland er med i en indsats, hvor vi bl.a. laver fagintroducerende forløb for vores elever på erhvervsuddannelserne og rundvisninger for FGU’s basiselever.

Projektperiode: 1/10-2019 – 30/9-2022

Region Midtjylland medfinansierer projektet sammen med den Europæiske Socialfond og Decentrale erhvervsfremmemidler.

Grøn FGU


I projektet udvikles et elevdrevet prospekt for FGU Østjyllands fremtidige bæredygtighedsprofil.
Projektet fokuserer på at inddrage elever fra 20 FGU-skoler i grønne fællesskaber, som forankres i ungdomsorganisationen UngEnergi og på FGU-skolerne.
 
To hold fra FGU Østjylland deltager i projektets aktiviteter, som bl.a. indeholder uddannelse af eleverne til grønne forankringsagenter, planlægning og deltagelse i grønne aktiviteter og – træf mellem unge.

Projektperiode: 1/10-2020 – 30/09-2022

Projekt i samarbejde med Vedvarende Energi

Erasmus+


Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt. Programmet kan i 2022 uddele 324 millioner kroner til institutioner og organisationer i Danmark til internationale mobilitetsaktiviteter og samarbejdsprojekter.

Via Erasmus+ programmet har vi mulighed for at sende elever i 14-dages international mobilitetsaktivitet (praktik) i udlandet. Eleverne deltager i faglig relevant erhvervspraktik i udenlandske virksomheder. De 14 dage er fordelt med 2 x 5 praktikdage, adskilt af 2 dages weekend + 2 rejsedage.

Vi har haft stor succes med praktikperioderne i udlandet, som giver rigtig mange positive oplevelser for eleverne. Underviserne er med på hele turen som støttepersoner og der er derfor rig mulighed for at styrke relationsarbejdet mellem underviser og elev.

Projektperiode 01.08.2019-31.08.2023

Erasmus+

Afsluttede projekter

Vindmølle-projekt


På afdelingen Brusgårdsvej designes og bygges en mobil vindmølle, der skal kunne oplade bl.a. værktøj og levere strøm til mindre maskiner.

Projektperiode: marts 2021

Midler fra Projekt Grøn Dag under Vedvarende Energi

Praksisbaseret undervisning på FGU News


I projektet udvikler underviserne på AGU News et praksisbaseret undervisningsforløb (Lokale nyheder og verdensmål) til eleverne, der bl.a. skal arbejde som en redaktion i en uge. 
Som redaktion skal eleverne i grupper udvælge og arbejde med historier, der har relation til et eller flere af de 17 verdensmål fra FN.

Forløbet er tilrettelagt med opgaver på tværs af matematik, dansk og identitet og medborgerskab.

Projektperiode:  1/11-2020 – 31/3-2022

Projektet er støttet af STUK

Eksemplariske FGU-prøver


FGU Østjylland er sparringspartner i projektet, hvor der udvikles skabeloner for de afsluttende FGU-prøver.

Der laves eksemplariske prøveforløb for tre almene fag og for tre faglige temaer, hvor prøveformen er portfolioprøve.

Der laves et prøveforløb for den 1-dags praktiske prøve inden for Turisme, kultur og fritid
Der udvikles prøveforløb til den flere dages praktisk prøve inden for Musisk og kunstnerisk produktion

Projektperiode: 1/10-2020 – 31/8-2021

Støttet af STUK
FGU Aalborg er projektleder og udvikler på prøveforløbene.

Maritime literacy


Nogle af vores elever får en unik mulighed for at få skumsprøjt i håret og viden under redningsvesten i vores maritime forløb under Erasmus+.

Det maritime forløb er en intro til det maritime fagområde. Det er oplagt for elever, der har lyst til at sejle, arbejde på en havn eller måske drømmer om et job offshore eksempelvis på en boreplatform eller ved en havmøllepark. Man får en grundig indføring i alt fra begreber og søfartens historie til knob og førstehjælp, og man lærer hvordan man gebærder sig både tæt på og ude på vandet.

Forløbet er en del af et strategisk samarbejde imellem flere europæiske samarbejdspartnere med sejlads som fokus og er støttet af Erasmus+.

Projektperiode: 1/9-2019 – 28/2-2022

Flere partnere
Støttet af Erasmus+

Materialer udviklet i projektet