Projekter og udbud

Hos FGU Østjylland ønsker vi at arbejde med og bidrage til udviklingen af den forberedende grunduddannelse. Det gør vi bl.a. igennem en række projekter, som giver os mulighed for fordybelse i forskellige temaer og ideer.


Aktuelle udbud

Udvikling af strategi og handleplaner for ordblindevenligt undervisningsmiljø på FGU Østjylland


En del af ordblindepakke IV – Pulje til inkluderende og ordblindevenligt undervisningsmiljø i FGU (2023-2026).

Formålet med puljen er at understøtte etableringen af et inkluderende og ordblindevenligt læringsmiljø på FGU-institutionerne. Puljen skal føre til en styrket indsats og evt. en videreudvikling af det igangværende arbejde med etablering af et inkluderende og ordblindevenligt undervisningsmiljø på FGU institutionen.

Vi ønsker at få tilbud på et praksisnært strategi- og kompetenceudviklingsforløb for ledelse og ressourcepersoner med udvikling fælles institutionel strategi og af konkrete detaljerede afdelingsspecifikke handlingsplaner som produkt. Disse sætter rammen for det systematiske forbedring-/udviklingsarbejde i indsatsperioden.


Aktuelle og kommende projekter

Den styrkebaserede tilgang


Projektet er samarbejde mellem FGU Østjylland, skolerne Brusgård og Grenå og Asmildkloster Landbrugsskole
 
Med projektet ønsker vi at styrke elevernes basale og sociale kompetencer under den faglige undervisning. Styrkelsen af disse kompetencer skal øge elevernes mulighed for at profitere at skolekonteksten og de faglige tilbud. Implementeringen af den styrkebaserede tilgang kan ske på alle niveauer i organisationen: elev, medarbejder og ledelse, dels gennem et aktionslæringsforløb og med støtte fra en fagkonsulent, dels gennem sparring på tværs af skolerne og gennem eksterne oplægsholdere.  
Målet er at udvikle og implementere en styrkebaseret tilgang i FGU- / EUD-regi som understøtter elevernes sociale/personlige dannelse i det faglige læringsrum. 
 
Styrkelse af den enkeltes trivsel og motivation samt den overordnede kultur
I projektet arbejdes der dels systematisk og progressivt med en række konkrete tiltag, som understøtter og styrker elevernes potentialer og dels på at opøve viden og kompetencer om tilgangen hos pædagogiske medarbejdere og ledelse.

Tilgangen skal øge elevernes egen bevidsthed om styrker og potentialer samt styrke den pædagogiske praksis på de tre deltagende skoler i arbejdet med samme.

I selve projektet er målet at øge andelen af elever, som gennemfører deres forløb ved at fokusere på, at eleverne trives og motiveres i dagligdagen. Det tilstræbes, at tilgangen bidrager til at eleverne oplever sig set, og at deres kompetencer og forskelligheder italesættes som styrker og positive bidrag til fællesskabet.
 
På den lange bane skal projektet bidrage til øget trivsel og motivation for læring hos eleverne, samt at de bliver styrket til at tackle de udfordringer og forandringer, de møder i fremtidige virker. Ydermere er det et mål at skolerne for oparbejdet en kultur, hvor den styrkebaserede tilgang kan gennemsyre alle facetterne i det pædagogiske arbejde med eleverne.

Projektperiode: 1. november 2024 – 30. april 2026
Projektet er finansieret i samarbejde med

Ung til ung ambassadører på FGU Østjylland


Formålet med projektet er at afsøge mulighederne for at lave gode rammer for elevtrivsel ifm. skolestarten og i løbet af året at skabe motivation, fællesskab og sammenhold for den samlede elevgruppe.

Med projektet etableres et ambassadørkorps på hver af afdelingerne Brusgård og Engboulevarden. Ambassadørerne tænkes ind i de ugentlige rundvisninger fremfor at disse alene foretages af vejlederne, i eventuelle skolebesøg og i at dele gode historier både internt og eksternt.

Ambassadørerne klædes på igennem løbende kompetenceudvikling på tværs afafdelingerne. For at understøtte motivation, lyst og ejerskab i projektet tænkes, der også i fællesskabende aktiviteter for de deltagende elever.

Over hele projektperioden anslås det, at omkring 30 elever kan deltage som ambassadører. Antallet er ikke fastsat, bl.a. fordi der må forventes løbende udskiftning i elevgruppen.

Det er ambitionen at projektet udvikles med en udpræget elevinvolvering i fokus, således at indsatserne udvikles og tilpasses med udgangspunkt i elevernes og de unge oplevede behov og ønsker.  

Ung-til-ung perspektivet skal kvalificere nye elevers valg af FGU
Et af projektets hovedmål er at søge at nedbringe antallet af særligt de mest udsatte elever, som falder fra FGU i løbet af de første tre måneder efter opstart. Tesen er, at de unge træffer et mere kvalificeret valg om at starte på FGU ved at kommende elever møder de unge, der allerede går på FGU, og hører om hverdagen og værkstederne fra dem.

Internt i ambassadørkorpset forventes det desuden at projektet bidrager til de deltagende elevers personlige, sociale og faglige udvikling.

Projektperiode: 1. august 2024 – 31. december 2025
Projektet er finansieret i samarbejde med

Projekt LYD PÅ


Oprindeligt er konceptet udviklet til at arbejde med recovery gennem sang blandt andet i socialpsykiatrien, men de grundlæggende værktøjer og rammer for projektet kan bruges i alle grupper, hvor der arbejdes med livsmestring, personlig udvikling, sociale kompetencer og trivsel, hvilket matcher rigtig godt med grundlaget på FGU.

Forløbet omkring LYD PÅ vil være en kombination af 3 kursusdage i form af en LYD PÅ-guideuddannelse samt aktionslæring ude på det respektive LYD PÅ-hold med støtte og sparring fra en tilknyttet sangkonsulent.

Projektperiode: 2024
Projektet er finansieret i samarbejde med

Bedre overgange fra FGU til EUD


Projektet ledes af FGU Sydøstjylland. FGU Østjylland er samarbejdspartner sammen med FGU Aarhus, FGU Midtjylland, Tradium, Viden Djurs, Randers Social og sundhedsskole, Learnmark, Mercantec, College365, Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, Skanderborg-Odder Center for uddannelse, SOSU Østjylland, Aarhus Business College og Aarhus Tech.

Projektet Bedre overgange fra FGU til EUD, skal afdække og afprøve initiativer til at skabe
grundlag for at flere tidligere FGU-elever kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Projektet skal tilvejebringe viden om dels struktur og rammer for overgangsstrukturer, samt
muligheder for at tilrettelægge almenundervisningen på FGU, så den bedst muligt
understøtter FGU-elevers overgang til erhvervsskolen.

Der skal derfor etableres samarbejdsflader i lokale partnerskaber mellem FGU- og EUDinstitutioner, hvor der udvikles metoder til sikker og tryg overgang mellem FG

Projektet har to indsatsområder:
At undersøge hvordan man kan sikre, at elevernes kompetencer matcher
overgangskravene til hovedforløbene. Dette ved at etablere samarbejder mellem
almenfagunderviserne på hhv. FGU og EUD, der understøtter et løft af elevernes basale
kompetencer.

At afdække og undersøge de strukturelle udfordringer, som hæmmer en mere fleksibel
overgang mellem FGU og EUD mhp. at afprøve nye initiativer og forsøgsordninger på
institutionelt niveau til at skabe bedre overgange for eleverne. Blandt andet med særligt
tilrettelagte forløb forud for grundforløbene på erhvervsskolerne.

Projektperiode: 2023 – 2025
Projektet er finansieret i samarbejde med

Opgradering af værksteder


Nordea-fonden uddelte i december 2023 100,5 mio. kr. til moderne værksteder og læringsrum på 20 erhvervsskoler og 10 FGU-institutioner gennem Værkstedspuljen, der kunne ansøges frem til 26. oktober 2023.

FGU Østjylland ansøgte og har fået tilsagn om 1.776.582 til opgradering af 20+værksteder på tværs af institutionen.

Ansøgningen til fonden blev udarbejdet i dialog mellem direktion, projektleder og medarbejdergrupper fra relevante fagtemaer.

Alt, hvad der er ansøgt om, er således direkte ønsker fra undervisere om opgraderinger, som er meningsfulde for fagtemaet og dermed den branche, vi hver dag sigter efter at give eleverne autentiske erfaringer og kompetencer indenfor.

I ansøgningen har vi vægtet tiltag med fokus på bæredygtighed (fysisk og psykisk), teknologisk udvikling og grøn omstilling. Derudover har det været vigtigt for os, at tiltagene er elevorienterede, at de følger op og følger med på de retninger, erhvervslivet bevæger sig i, samt at udvalgte tiltag kan benyttes på tværs af værksteder og afdelinger.

Projektperiode: 2024 – 2026
Projektet er finansieret i samarbejde med

Socialfondsprojektet – Professionalisering af FGU’s inkluderende læringspraksis


I projektet samarbejder FGU Aarhus, FGU Midtjylland, FGU Sydøstjylland og FGU Østjylland om at udvikle nye metoder og en pædagogisk praksis, der kan styrke FGU’s løfteevne i forhold til sårbare elever i målgruppen for FGU.

FGU vil gerne styrke sine kompetencer til at lave en mere målrettet indsats overfor sårbare elever i vores målgruppe.

Sårbare elever har ofte komplekse problemstillinger, som kræver en helhedsorienteret og elevfokuseret tilgang. En tilgang, der, på nuværende tidspunkt, ikke i tilstrækkeligt omfang kendetegner FGU-sektorens praksis.Udviklingen af nye metoder sker via en projektansættelse af ressourcepersoner med viden om recovery- og rehabiliteringstilgange.

Ressourcepersonerne vil skulle bidrage til en formulering af konkrete indsatser, målrettet eleverne og parallelt hermed etablere et praksisnært læringsrum for personalet.

Personalet kompetenceudvikles inden for recovery-tankegange og kvalificeret selvbestemmelse, hvorfra de med deres nye kompetencer vil skulle kunne gennemføre elevforløb med det formål at fastholde vores elever i uddannelse.

Projektperiode: 1. januar 2023 – 1. januar 2025
Projektet er finansieret i samarbejde med

UDvikling, KOMpetencetavler, og Mestring – UDKOMME-projektet


I et samarbejde mellem FGU Østjylland, FGU Nordsjælland, FGU Syd- og Vestsjælland samt Foreningen til Fremme af Praksislæring er et projekt igangsat, med hvilket formålet er at styrke den pædagogiske ledelse i FGU med elevens læring i centrum.
 
Kerneopgaven for FGU er arbejdet med elevernes progression på hhv. faglige, personlige og sociale parametre.

Det står klart i rammen for FGU, at institutionerne skal arbejde fokuseret og konkret med mål for – samt synliggørelse og dokumentering af – elevernes progression.

Der vil i dette projekt blive lagt vægt på udvikling og kvalificering af konkrete redskaber til opnåelse af dette.


I den forbindelse finder vi det fordelagtigt at gøre brug af dokumentationsredskabet ’Kompetencetavlen’ med hvilken vi naturligvis tager udgangspunkt i praksis på alle 3 spor, AGU, PGU og EGU.

Med Kompetencetavlen som redskab kan den pædagogiske ledelse arbejde med at styrke medarbejdernes evne til at vurdere elevernes læring og progression.

Det har førhen været et redskab, de tidligere produktionsskoler har draget stor nytte af. Dog har vi nu for øje, at redskabet må tilpasses og justeres, så det målrettes FGU’s kontekst og de (nye) gældende rammer.
 
Projektperiode: 1. januar 2023 – 30. juni 2024
Projektet er finansieret i samarbejde med

Udvikling af faglig læsning for øget gennemførelse


Projektet gennemføres i et samarbejde mellem: FGU Østjylland, Randers Social- og sundhedsskole, Viden Djurs, Københavns Professionshøjskole og UC SYD.

På baggrund af en undersøgelse af sosu-uddannelserne (2021) har
44 % af eleverne sproglige vanskeligheder. Det samme gælder for erhvervsuddannelsernes elever.

Ca. 80 % af eleverne på FGU har læsevanskeligheder. Dette gælder bl.a. den faglige læsning med mange fremmedartede fagord, begreber og procedurer.

Projektet har til formål at gøre eleverne bedre til at læse tidligt i deres uddannelse, og generelt at gøre dem så dygtige som muligt.

Projektet har til formål at udvikle en model med hvilken der kan arbejdes systematisk med faglig læsning, og så der dermed kan udvikles fælles forståelse og en didaktik, der kan implementeres i alle fag og som en fast rutine i undervisningen på alle partnerskoler.

Desuden kan modellen lette overgangene mellem FGU og EUD.

Dette sikres ved:

Alle undervisere på hhv. FGU og EUD gennemgår en fælles kompetenceudvikling med henblik på at opnå viden om faglig læsning og læse- og læringsstrategier

Der udvikles, afprøves og beskrives forberedelsesguides til eleverne, der styrker deres faglige læsning og som samtidig skærper undervisernes didaktiske refleksion over undervisningen – generelt og i brobygningen mellem uddannelserne.

Projektperiode: 1. januar 2023 – 1. juni 2025
Projektet er finansieret i samarbejde med

Afsluttede projekter

FGU’s image – synliggørelse af læring og uddannelse i FGU


Projektet er et samarbejde mellem FGU Aarhus, FGU Midtjylland, FGU Sydøstjylland, FGU Midt-Vest, FGU Skolen og FGU Østjylland.

Projektet har til formål at bevidstgøre eleverne om deres læring og dannelse under deres FGU-forløb, således, at de kan opleve og fremhæve fordelene ved at være FGU-elev.

FGU skal derfor søge at give eleverne en erkendelse og en følelse af stolthed over at gå på FGU. 
For at opnå dette skal der findes kreative pædagogiske metoder til at nedbringe den (selv)stigmatisering, der er forbundet med optagelse på FGU.

Aktivitetsmål:
130 FGU-elever arbejder med kampagneindslag til SoMe.
Kampagneindslagene har fokus på læring og dannelse under et FGU-forløb set ud fra elevernes perspektiv.

De medvirkende elever bevidstgøres i deres læring og dannelse under deres FGU-forløb og italesætter deres stolthed ved at være FGU-elev.

Kortsigtede mål:
Flere elever trives, og på FGU-institutionerne kan der ses tegn på, at eleverne er stolte af at gå på FGU.

Langsigtede mål:

Kendskabet til FGU’ens mange muligheder øges blandt unge og deres forældre.

Projektperiode: 1. januar 2023 – 31. december 2023
Projektet er finansieret i samarbejde med

Social inklusion på FGU


I projektet samarbejder Region Midtjyllands FGU-institutioner om at styrke deres inkluderende læringsmiljøer i forhold til de mest udsatte elevgrupper.

Sammen med eleverne og i samarbejde med eksterne partnere er målet at udvikle målrettede, individuelle og fleksible tilbud, der fastholder eleven i et FGU-læringstilbud.
 
Det er karakteristisk for FGU-institutionerne, at en større gruppe af eleverne, der visiteres til tilbuddet, er kendetegnet ved at være i sårbare situationer, have funktionsnedsættelser, er præget af skoletræthed, har sammensatte diagnoser, er anbragt udenfor eget hjem mv.

FGU er udfordret i forhold til denne gruppe af de mest udsatte elever. Der mangler erfaringer i FGU-kontekst, der udpeger understøttende indsatser og fleksible tiltag, der vil være med til at fastholde de mest udsatte unge.

Derfor vil projektet også danne et videndelingsnetværk på tværs af institutionerne, hvor erfaringer med social inklusion er grundlaget.
 
Projektperiode: 1. december 2021 – 30. juni 2023
Projektet er finansieret i samarbejde med

Ordblindevenligt læringsmiljø på FGU Østjylland


FGU Østjylland er allerede godt på vej i forhold til at udvikle et ordblindevenligt læringsmiljø på skolens afdelinger. Men ønsket er at nå helt i mål, så FGU Østjylland er en uddannelse, hvor:  
 
• vi opdager og hjælper alle elever med læse- skrivevanskeligheder.

• underviserne tænker ordblindhed og understøttende metoder ind i deres undervisning.

• alle undervisere er fortrolige med læse- og skriveteknologi (LST) og understøtter, at eleverne
anvender deres kompenserende redskaber.

• LST kompenserende redskaber er tilgængelige og synlige for alle.

Med projektindsatsen ønsker vi at udvikle en helhedsorienteret indsats for læse/skriveområdet og det ordblindevenlige læringsmiljø, der kan indfri vores mål som beskrevet ovenfor
 
Projektperiode: oktober 2021 – oktober 2023

Projektet er finansieret i samarbejde med

Forebyggelse af fravær og bedre inklusion på FGU Østjylland


Baggrunden for at igangsætte projektet om forebyggelse af fravær og bedre inklusion blandt eleverne på FGU Østjylland udspringer af nye offentliggjorte fraværsdata for skolens elever, der viser et højt fravær. Projektets bevågenhed rettes mod de særlige udfordringer, der er forbundet med et højt fravær hos skolens elever, og hvori FGU, i modtagelsen og fastholdelsen af eleverne, overser væsentlige barrierer i forhold til inklusionsopgaven af eleverne.
 
Der er flere led i processen fra eleven visiteres til uddannelsen, modtages og gennemfører FGU-forløbet, der skal undersøges og analyseres. Fx foregår optagelsen af skolens elever i et samarbejde med den kommunale ungeindsats (KUI).

Det vil derfor være oplagt at sætte fokus på forløbet inden eleven modtages på skolen. Ligesom forløbet efter modtagelsen – den pædagogiske praksis – kan spille en væsentlig rolle i forhold til elevens fravær og inklusion.
 
Med udgangspunkt i ovenstående iværksætter projektet en undersøgelse, der baseres på kvalitative og kvantitative data. Undersøgelsens resultater udgør grundlaget for udviklingen af en række indsatser, der implementeres i den pædagogiske praksis i samarbejdet med KUI og i de administrative arbejdsgange.

Projektperiode: 1. september 2021 – 30. juni 2023
Projektet er finansieret i samarbejde med

Covid-19 og smartphone fjernundervisning


Over 50 % af FGU Østjyllands elever har ikke adgang til en PC.
Dette har stor betydning for elevernes fjernundervisning ved nedlukning grundet Covid-19.
I projektet udvikler vi undervisningsforløb til to værksteder, hvor eleverne kan tilgå undervisningen, løse og besvare opgaver via deres smartphone. Projektet vil således sikre, at den halvdel af elevgruppen, som ikke har egen PC, kan modtage fjernundervisning og opnå it-kompetencer.

Vi arbejder bl.a. med virtuelle 360-graders optagelser af værkstederne, hvor eleverne kan bevæge sig rundt og tilgå forskellige oplæg og opgaver.

Projektperiode: 1. august 2020 – 30. juni 2022
Projektet er finansieret i samarbejde med

EUD for alle


I projektet får unge mulighed for at komme tættere på EUD. Mange aktører – grund- og efterskoler, erhvervsskoler, FGUer, UU m.fl. samarbejder om at udvikle og tilbyde aktiviteter, der kan øge kendskabet til EUD.


FGU Østjylland er med i en indsats, hvor vi bl.a. laver fagintroducerende forløb for vores elever på erhvervsuddannelserne og rundvisninger for FGU’s basiselever.

Projektperiode: 1. oktober 2019 – 31. december 2022
Projektet er finansieret i samarbejde med

Grøn FGU


Projektet fokuserer på at inddrage elever fra 20 FGU-skoler i grønne fællesskaber, der forankres i ungdomsorganisationen UngEnergi og på FGU-skolerne.
 
To hold fra FGU Østjylland deltager i projektets aktiviteter, der bl.a. indeholder uddannelse af eleverne til grønne forankringsagenter, planlægning og deltagelse i grønne aktiviteter og – træf mellem unge.


Projektperiode: 1. oktober 2020 – 31. juli 2023
Projekt er finansieret i samarbejde med Vedvarende Energi

Erasmus+


Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt. Programmet kan i 2022 uddele 324 millioner kroner til institutioner og organisationer i Danmark til internationale mobilitetsaktiviteter og samarbejdsprojekter.

Via Erasmus+ programmet har vi mulighed for at sende elever i 14-dages international mobilitetsaktivitet (praktik) i udlandet. Eleverne deltager i faglig relevant erhvervspraktik i udenlandske virksomheder. De 14 dage er fordelt med 2 x 5 praktikdage, adskilt af 2 dages weekend + 2 rejsedage.

Vi har haft stor succes med praktikperioderne i udlandet, som giver mange positive oplevelser for eleverne. Underviserne er med på hele turen som støttepersoner og der er derfor rig mulighed for at styrke det relationelle arbejde mellem underviser og elev.

Projektperiode 1. august 2019 – 31. august 2023
Projektet er finansieret i samarbejde med

Elevinddragelse og demokrati på FGU


Elevindflydelse og -demokrati er et højt prioriteret indsatsområde for FGU-institutionerne. For at fremme elevdemokratiet vil projektet udvikle og gennemføre en elevrådsuddannelse, der skal understøtte velfungerende elevråd og fremme elevindflydelse og fællesskab på FGU-institutionerne.
 
Elevrådsrepræsentanter fra de 6 deltagende FGU-institutioner deltager i et to-dagsforløb, hvor eleverne, igennem workshops og casearbejde, blandt andet lærer om repræsentation, og hvordan de kan repræsentere andres pointer og ideer. Elevrådsrepræsentanter i bestyrelser deltager i miniseminar, hvor indholdet er regler, roller, forbindelseslinjer med baglandets bestyrelsesarbejde.
 
Sideløbende arbejdes der organisatorisk på at fremme elevrådets arbejde via den pædagogiske ledelse og rette fokus mod demokratisk dannelse og læringsledelse samt understøttende strukturer og strategi for elevinddragelse.

Med formålet om at skabe rammerne for velfungerende elevråd og fremme elevindflydelse, demokrati og fællesskab på de deltagende FGU-institutioner understøttes Region Midtjyllands udviklingsstrategi med FN’s fjerde verdensmål, der handler om lige adgang til kvalitetsuddannelser og muligheder for livslang læring.
 
I projektets partnerskab er FGU Aarhus, FGU Skolen, FGU Sydøstjylland, FGU Midtjylland, FGU Midt-Vest og FGU Østjylland.

Projektperiode: 1. september 2021 – 30. juni 2023
Projektet er finansieret i samarbejde med

To spor – et værksted


Med projektet ønsker vi at adressere en udfordring, der handler om at integrere praksis i almen-undervisningen for FGU-eleverne.

Vi vil afprøve en model og udvikle et læringsforløb, hvor praksis er givet i en kontinuerlig driftsform på ét værksted, men med elever fra to spor – AGU-sporet og PGU-sporet.
 

Projektperiode: oktober 2021 – december 2022
Projektet er finansieret i samarbejde med

FGU Østjyllands bæredygtighedsprofil

Vindmølle-projekt


På afdelingen Brusgård designes og bygges en mobil vindmølle, der skal kunne oplade bl.a. værktøj og levere strøm til mindre maskiner.

Projektperiode: marts 2021
Midler fra Projekt Grøn Dag under Vedvarende Energi

Praksisbaseret undervisning på FGU News


I projektet udvikler underviserne på AGU News et praksisbaseret undervisningsforløb (Lokale nyheder og verdensmål) til eleverne, der bl.a. skal arbejde som en redaktion i en uge. 
Som redaktion skal eleverne i grupper udvælge og arbejde med historier, der har relation til et eller flere af de 17 verdensmål fra FN.

Forløbet er tilrettelagt med opgaver på tværs af matematik, dansk samt identitet- og medborgerskab.

Projektperiode:  1. november 2020 – 31. marts 2022
Projektet er finansieret i samarbejde med

Eksemplariske FGU-prøver


FGU Østjylland er sparringspartner i projektet, hvor der udvikles skabeloner for de afsluttende FGU-prøver.

Der laves eksemplariske prøveforløb for tre almene fag og for tre faglige temaer, hvor prøveformen er en portfolioprøve.

Der laves et prøveforløb for den 1-dags praktiske prøve inden for Turisme, kultur og fritid
Der udvikles prøveforløb til den flere dages praktisk prøve inden for Musisk og kunstnerisk produktion.

Projektperiode: 1. oktober 2020 – 31. august 2021
FGU Aalborg er projektleder og udvikler på prøveforløbene
Projektet er finansieret i samarbejde med

Maritime literacy


Nogen af vores elever får en unik mulighed for at få skumsprøjt i håret og viden under redningsvesten i vores maritime forløb under Erasmus+.

Det maritime forløb er en intro til det maritime fagområde. Det er oplagt for elever, der har lyst til at sejle, arbejde på en havn eller måske drømmer om et job offshore- eksempelvis på en boreplatform eller ved en havmøllepark.
Man får en grundig indføring i alt fra begreber og søfartens historie til knob og førstehjælp, og man lærer, hvordan man gebærder sig både tæt på- og ude på vandet.

Forløbet er en del af et strategisk samarbejde imellem flere europæiske samarbejdspartnere med sejlads som fokus og er støttet af Erasmus+.

Projektperiode: 1. september 2019 – 28. februar 2022
Projektet er blevet til i fællesskab med flere partnere
Projektet er finansieret i samarbejde med

Materialer udviklet i projektet