Kerneopgaven

På denne side kan du læse om den kerneopgave, FGU er sat i verden for at løse samt mere om det pædagogiske og didaktiske grundlag, vi udfører opgaven ud fra

Kerneopgaven

Kerneopgaven er givet i Lov om forberedende grunduddannelse og beskrives i kapitel 1:


§ 1. Forberedende grunduddannelse skal give eleven viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt opnå ufaglært beskæftigelse.

§ 2. Forberedende grunduddannelse skal gennemføres i et inkluderende læringsmiljø, hvor undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og har til formål at bidrage til at:
styrke elevens selvstændighed og faglige, personlige og sociale udvikling og kompetencer, styrke elevens samfundsengagement, demokratiske dannelse og kompetencer til aktiv deltagelse i demokratiet og samfundslivet som ligeværdig borger i et demokratisk fællesskab, give eleven erfaringer med samarbejde og arbejdsforholdene på en arbejdsplads og kendskab til rettigheder og pligter i arbejdslivet og fremme elevens mulighed for social mobilitet og for at udvikle sit potentiale fuldt ud.
​​​​​​​
§ 3. Forberedende grunduddannelse skal hovedsagelig kvalificere eleven til optagelse på en erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsuddannelser, men skal også kunne kvalificere eleven til optagelse på den 2-årige uddannelse til hf- eksamen (hf med eller uden overbygning) og andre gymnasiale ungdomsuddannelser, jf. lov om de gymnasiale uddannelser.
Stk. 2. Uddannelsen skal endvidere give eleven mulighed for at få et kvalificeret fundament for at opnå beskæftigelse som ufaglært på arbejdsmarkedet, hvis dette er fastsat som målet i elevens uddannelsesplan.

Progression, værdighed og kvalificeret selvbestemmelse


I FGU Østjylland fortolker vi ovenstående kerneopgave sådan, at vi skal understøtte elevernes udvikling mod kvalificeret selvbestemmelse og øget værdighed. Hvor kvalificeret selvbestemmelse er at kvalificere sig i bredden og dybden til voksenlivet, samt ungdomslivet selv, er værdighed en udvikling mod at anskue sig selv med værdighed; se sig som ligeværdig og havende et legitimt krav på at blive behandlet med værdighed af andre.

Vores elevmålgruppe omfatter elever, som af mange forskellige årsager er i en mere eller mindre sårbar uddannelses- eller arbejdssituation. Mangfoldigheden er derfor stor og vi skal imødekomme denne, så vores tilbud tilbyder hele målgruppen passende udfordringer og trygge rammer.

Vores elevgruppe arbejder i hold- og arbejdsfællesskaber, og med en særlig FGU-pædagogik, der baseres på produktionsskolernes værkstedspædagogik i kombination med almenundervisning, skal eleverne rustes fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

På den måde arbejder vi med transformativ læring: ”Jeg er en anden end da jeg startede. Jeg kan mere, forstår mere og kan, på en ny måde, indgå i forpligtende arbejds- og uddannelsesfællesskaber”Pædagogik og didaktik

Pædagogisk/didaktisk vision

Om den pædagogiske/didaktiske vision
1. Pædagogisk/didaktisk vision

Pædagogisk grundlag

Om det pædagogiske grundlag
1. Pædagogisk grundlag
2. Praksis og teori
3. Helhedsorienteret undervisning

Didaktiske principper

Om de didaktiske principper
1. Praksisbaseret dannelse og læring
2. Praksisfællesskab
3. Autencitet
4. Helhedsorienteret undervisning
5. Synlige læringsmål
6. Læringsstrategier
7. Tydelig struktur
8. Differentiering
9. Innovation og produktudvikling
10. Inkluderende læringsmiljø
11. Sproglig opmærksomhed
12. Evaluering
13. Afklaring og vejledning
14. Sundhed og ernæring
15. Dannelse