FGU FLEX | For KUI

Denne side er for KUI og samler information som er relevant for visitering og tilmelding til FGU FLEX


FGU FLEX retter sig mod elever, som af forskellige grunde endnu ikke er klar til at følge en uddannelse med fuldt fysisk fremmøde.

Fælles for alle elever på FLEX


Der vil i et vist omfang være krav til at man mødes med holdet/en underviser på Teams på bestemte tidspunkter.

En elev på fuld tid skal for at få fuld skoleydelse arbejde 26 timer om ugen.

Som elev på FGU FLEX kan man være bosat i Norddjurs, Syddjurs, Randers eller Favrskov – ELLER bo max. 1 times kørsel fra Randers.

Elever indskrives løbende på mandage og udskrives på fredage.

Der sendes velkomstbrev i e-Boks til alle elever, der starter på FGU FLEX

Elever, som alene er tilmeldt FGU FLEX


Disse elever er kun tilknyttet FGU FLEX. De kan følge undervisningen på fuld tid eller nedsat tid på samme måde som andre elever.
 
KUI, FGU og eleven aftaler i fællesskab, i hvilket tempo, eleven skal indsluses på et af institutionens fysiske værksteder.
 
Som en del af indslusningen er der tilbud om fremmøde med resten af FLEX holdet på en af vores afdelinger eller et andet aftalt sted. Det kan være til noget socialt eller til praktisk/faglig undervisning. Formålet er primært at opnå et holdfælleskab og opnå øget tryghed ved fysisk fremmøde.

Elever, som er tilmeldt FLEX samt har fysisk fremmøde på værksted

Disse elever er tilknyttet et af FGU Østjyllands fysiske værksteder på en hvilken som helst af vores afdelinger.
 
De er på FLEX 2-4 dage om ugen.
 
Det er elevernes ”værkstedsvejleder”, der er vejleder for denne gruppe elever.
 
KUI afgør – i dialog med eleven og FGU – hvor mange dage om ugen, eleven er online (mindst to) og i hvilket tempo, eleven skal øge det fysiske fremmøde.
 
Vi laver et individuelt skema til eleverne, der matcher dennes behov ift. hvilke dage, der er online og hvilke, der er med fysisk fremmøde.

Formalia og proces

Målgruppevurdering og uddannelsesplan


Alle målgruppevurderinger og uddannelsesplaner sendes til den vejleder, der skal tilknyttes eleven.

For at vi kan nå at oprette eleverne og på alle måder være klar til at tage godt imod dem online, beder vi om, at uddannelsesplan og målgruppevurdering er os i hænde senest tirsdagen før opstart kl. 12. Modtager vi papirerne herefter, kan eleverne desværre først starte den næste mandag igen.

Vi vil rigtig gerne, hvis I i uddannelsesplanen vil notere:
– Mål for progression ift. fremmøde/indslusning på værksteder (tidsperspektiv og omfang)
– Hvor mange dage og evt. hvilke skal eleven være på FLEX? (mindst to)
– Skal eleven have valgfag?
– med fysisk fremmøde på en af vores adresser (hvilken adresse og
hvilket fag)
– online – engelsk eller samfundsfag (dette giver en dag mindre med
danskundervisning)
– Om eleven har PC eller har brug for at låne. (Det er dog ikke super attraktive computere, vi har
til udlån).
– Hvis eleven ønsker en IT-intro til et fysisk møde inden opstart, må I meget gerne skrive det i
uddannelsesplanen. Hvis vi ikke hører andet, mødes vi med eleven online fra første færd.

Undervisningen


Der undervises i de obligatoriske fag dansk/dansk som andetsprog, matematik og PASE. Undervisningen er praksisrettet, og fagene arbejder sammen om et fælles tema.

Uanset om man er fuld tid eller delvist på FLEX, er målet, at der for eleven sker en personlig, social og/eller faglig progression i henhold til elevens uddannelsesplan. Derudover er det væsentligt, at eleven med tiden bliver bedre rustet til at deltage i uddannelse eller på arbejdsmarkedet med fysisk fremmøde.

Underviserne vil i det omfang, det er meningsfuldt, sørge for, at der leveres fysiske materialer hjem til eleverne, så de også kan arbejde praktisk og offline.

Hvor det giver mening, kan der som en del af forløbsplanen gøres brug af erhvervstræning og/eller kombinationsforløb på samme vilkår som andre FGU elever.
Det er også muligt at vælge engelsk eller samfundsfag på FLEX.

Opfølgning


Der holdes opfølgningsmøde ca. 1,5 måned efter elevens start på FLEX. KUI, FGU og elev deltager.

Teknisk udstyr


De elever, der ikke selv har en PC, kan låne en af skolen. Dog vil der være tale om computere af ældre dato. Vi følger institutionens procedure for udlån og aflevering af PC.

Der arbejdes i Teams og OneNote. OneNote fungerer som elevens portfolio, hvor elevens arbejde dokumenteres. Teams er et kommunikationsværktøj, hvor vi bl.a. kan lave opkald, videoopkald og skrive sammen.

Vejledere og undervisere på FGU FLEX


Hvis du er på værksted nogle af ugens dage, har du den vejleder, der er tilknyttet det værksted.

Hvis du er på FLEX alle ugens dage, har du den vejleder, der er angivet herunder.

Vejledere og undervisere på FGU FLEX


Hvis du er på FLEX alle ugens dage, har du en af de vejledere, du kan se herunder.
Hvis du er på værksted nogle af ugens dage, har du den vejleder, der er tilknyttet det værksted

Koordinator på FGU FLEX