2. Praksis og teori

”Al undervisning på FGU har en relation til praksis. For både almene fag og faglige temaer centrerer undervisningen sig om at gøre det faglige virkelighedsnært, så for eksempel teorier fra de faglige områder kædes sammen med det, de unge arbejder med i praksis. Dette kan både ske gennem undervisning i almene fag, i værksted eller…

”Al undervisning på FGU har en relation til praksis. For både almene fag og faglige temaer centrerer undervisningen sig om at gøre det faglige virkelighedsnært, så for eksempel teorier fra de faglige områder kædes sammen med det, de unge arbejder med i praksis. Dette kan både ske gennem undervisning i almene fag, i værksted eller i praktik, alt efter hvilket spor den unge går på.”

Kilde: https://www.uvm.dk/forberedende- grunduddannelse/uddannelsens-faglige-indhold/undervisningens-tilrettelaeggelse

FGU pædagogik er en praksisrettet pædagogik som, forenklet sagt, behandler både almene fag og erhvervsfaglige fag ud fra et anvendelsesperspektiv. Det vil sige, at faget som domæne ikke er et mål i sig selv. Eleverne skal altså ikke lære dansk for at finde interesse i dansk litteratur og grammatiske regler. De skal ikke lære om træ og træarters specifikke kvaliteter osv. Det er fint, hvis de finder interesse derfor, men det er ikke FGU’s opgave at sikre dette.

Derimod er det FGU’s opgave at sikre sig, at eleverne kan anvende de fag de møder på FGU. Det gøres gennem en praksistilgang, hvor fagene hele tiden bliver kontekstualiseret i og af praksis. På PGU og EGU er praksisformen konkret autentisk produktion og opgaveløsning som aftages af andre. På AGU er praksisformen konkrete autentiske handlinger-/aktioner i samspil med værkstedseksternes aktører.

Dvs. at eleverne skal kunne opleve en umiddelbar anvendelsesværdi af de fag og den teori de møder på FGU. Dette er et brud med pensumtænkningen i retning af en radikal kvalificeringstilgang, hvilket kan give udfordringer ift. de elever, som søger mod HF mv., hvor fagene er et mål i sig selv. Elever som har HF mv. som målsætning i deres uddannelsesplan, skal have mulighed for at øve sig i opgaveskrivning mv., hvilket kan gøres i de 10 timer/ugen som eleverne har til rådighed uden for undervisningstiden.