MERE OM FGU

 

Den forberedende grunduddannelse – FGU – startede 1. august 2019.

FGU erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, f.eks. produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (Egu), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) for unge under 25 år.

Den nye uddannelse er tilbuddet til unge under 25 år, der har brug for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde.

Uddannelsen tager udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC.


Målgruppe

Den unge kan blive optaget på FGU hvis følgende er opfyldt.

Den unge;

  • er under 25 år

  • ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse

  • ikke er i arbejde

  • har opfyldt undervisningspligten

  • har fået lavet en målgruppevurdering ved en UU-vejleder

I samarbejde med UU-vejlederen laver den unge en uddannelsesplan. Planen beskriver bl.a. den unges mål, hvilket spor den unge skal følge og hvilket niveau, den unge starter på.
 

Hvis det endnu ikke er sikkert, at FGU er det rigtige tilbud, kan den unge gennemføre et afsøgningsforløb. Forløbet kan vare op til to uger. Her afprøver den unge forskellige fagområder og bliver realkompetencevurderet.

Uddannelsen bliver for de fleste unge indledt på basis, som introducerer til et efterfølgende uddannelsesspor. De tre uddannelsesspor er almen grunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelse (pga) og erhvervsgrunduddannelse (egu).

agu (almen grunduddannelse)
Udgangspunktet for agu er undervisning i almene fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag, som vi kender det fra især VUC – tilrettelagt rettet mod praksis. Sporet henvender sig primært til unge, der vil kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller Hf.

pgu (produktionsgrunduddannelsen)
Udgangspunktet for pgu er værkstedsundervisning, som vi kender det fra især produktionsskolerne. Sporet henvender sig til unge, som gerne vil arbejde praktisk. Formålet er at give eleven kvalifikationer til senere at begynde på en erhvervsuddannelse eller i ufaglært arbejde.

egu (erhvervsgrunduddannelsen)
Udgangspunktet for egu er aftalebaseret praktik. Sporet henvender sig primært til unge, der gerne vil i arbejde og eventuelt fortsætte på en erhvervsuddannelse. Mange aspekter af den tidligere egu fortsætter, herunder virksomhedspraktik på baggrund af en praktikaftale, der fastsætter elevens løn og arbejdsforhold. Som tidligere kan eleven også få adgang til dimittendrettigheder efter uddannelsen. Det kræver, at eleven gennemfører sporet tilfredsstillende og med afsluttende evaluering.

171010-FGU-tre-spor.png

 

Uddannelsens opbygning

 

Hvert uddannelsesspor indeholder et basisniveau og to til tre efterfølgende niveauer. Med niveau to får den unge kompetencer til at starte på en ungdomsuddannelse. På både pgu og egu får eleven med niveau tre kompetencer til at påbegynde ufaglært arbejde.

 

Der er optag på basis løbende hele året og på de tre spor to gange om året.

 

Den enkelte elev kan begynde og afslutte på det niveau, som er det rigtige for eleven. Begyndelses- og slutniveau skal fremgå af uddannelsesplanen. Sammen med eleven og ud fra uddannelsesplanen laver skolen en forløbsplan. Planen fastlægger uddannelsens forløb og hvilke elementer, der skal indgå. Det kan ud over valg af uddannelsesspor for eksempel også være erhvervstræning, virksomhedspraktik, kombinationsforløb og valgfag på tværs af de tre spor.

Prøveformer i FGU

På FGU er der tre forskellige prøveformer; portfolioprøve, praktisk prøve på én arbejdsdag og praktisk prøve over flere arbejdsdage. Prøveformerne skal understøtte undervisningens praksisrettede tilrettelæggelse, og prøvesituationen skal dermed afspejle undervisningen i så høj grad som muligt.

Læreplaner og fagbilag for fagene og de faglige temaer på FGU beskriver hvilke(n) prøveform(er), der er mulige for det enkelte fag. For nogle fag/faglige temaer er der kun én mulig prøveform og for andre er alle tre prøveformer mulige.

FGU-institutionen skal ud fra mulighederne beslutte hvilken prøveform, der skal gælde på institutionen for hvert fag og faglige tema.

For egu-elever gælder, at FGU-institutionen kan beslutte, at eleven skal afslutte sit faglige tema på FGU-niveau 3 med en praktisk prøve over flere arbejdsdage, selvom fagbilaget ikke lægger op til denne prøveform.

Læs undervisningsministeriets beskrivelse af FGU